Összefoglaló az elektronikus közzétételről

Az elektronikus közzétételi kötelezettség 2006. január 01. napja óta terheli a közfeladatot ellátó szerveket, melyről korábban - a már hatályon kívül helyezett - az elektronikus információszabadságról szóló törvény, jelenleg pedig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezik.

 

Az elektronikus közzététel fogalma alatt értendő: az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat az internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető (Infotv. 33. § (1) bek.).

 

Kire vonatkozik a közzétételi kötelezettség?
Az Infotv. alapján a közfeladatot ellátó szerveket terheli az elektronikus közzétételi kötelezettség.

 

A köznevelési intézmény és a szakképző intézmény az Infotv. szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről, a közzéteendő adatokról, határidőkről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a rendelkezik.

 

Mit és miért kell közzétenni?
Közzétenni az általános, a különös és az egyedi közzétételi lista szerinti adatokat kell (Infotv. 37. § (1)-(3) bek.).

 

Az általános közzétételi listát az Infotv. 1. melléklete képezi.
Különös közzétételi lista alatt értendő azon közzéteendő adatok, melyeket jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan határoz meg.
Egyedi közzétételi lista: a közzétételre kötelezett szerv vezetője – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével –, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg.

 

A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását (Infotv. 32. §).

 

Hol és hogyan kell közzétenni?
Azon közfeladatot ellátó szervek, akiknek az Infotv. értelmében nem kötelező saját honlap fenntartása, az elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek (Infotv. 33. § (3) bek.).

 

A közzétételre kötelezett szervek a tevékenységükhöz kapcsolódóan az Infotv. 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az Infotv. 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik (Infotv. 37. § (1) bek.).


A közzéteendő adatokat a szerv honlapjának nyitólapjáról közvetlenül, a Közérdekű adatok hivatkozás alatt elérhető oldalon kell közzétenni (305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bek.).

 

A nem saját honlapon való közzététel esetén egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az egyes közzétett közérdekű adatok melyik szervtől származnak, illetve melyikre vonatkoznak, vagyis a közzétételi listát adatfelelősönkénti tagolásban kell közzétenni (Infotv. 34. § (1) bek., 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. §).

 

A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését is (Infotv. 34. § (3) bek.).

 

Az egységes közadatkereső rendszerrel kapcsolatos feladatok:

Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében a közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza (egységes közadatkereső rendszer) (Infotv. 37/A. §).

 

Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is. A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól (Infotv. 37/B. §).

 

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett (Infotv. 3. § 19. pont).

 

Az elektronikus közzététellel kapcsolatos részletszabályokat a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

A 305/2005. (XII. 25.) Korm. r. 14. §-a szerint az adatfelelős előállítja a közzétett adatokat összefoglaló, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységekre vonatkozó, a mellékletben meghatározott leíró adatokat. A miniszter a leíró adatok elérhetőségét biztosító alkalmazást, annak részletes műszaki és telepítési leírásával együtt a saját honlapon közzétevő, illetve az adatközlő rendelkezésére bocsáthatja. A rendelkezésére bocsátott alkalmazás saját informatikai rendszerével való összekapcsolásáról a saját honlapon közzétevő vagy az adatközlő a miniszter által megadott leírásban foglaltak figyelembevételével maga gondoskodik. A miniszter a saját honlapon közzétevő és az adatközlő rendelkezésére bocsátja az alkalmazás és az egységes közadatkereső rendszer, illetve a központi elektronikus jegyzék közötti adatcserét biztosító, a leíró adatokra vonatkozó formai és tartalmi előírásokat. A saját honlapon közzétevő és az adatközlő a rendelkezésére álló leíró adatokat elektronikus úton folyamatosan elérhetővé teszi a miniszter számára.

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó különös rendelkezések:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről, a közzéteendő adatokról, határidőkről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezik, melynek 1. § c) pontja értelmében közzététel: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott elektronikus közzététel.

 

A közzéteendő adatok körét a hivatkozott 2009. évi CXXII. törvény 2. § határozza meg.

 

Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság – mint munkáltató – vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős.


A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem időszerű, külön jogszabály szerint a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.


A közzétett adatok a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el.


A közzétételi kötelezettséget a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni.

 

Ellenőrző hatóság:

A közfeladatot ellátó szerveknél, a helyi önkormányzatoknál és a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságára és a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó követelmények teljesülését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) évente két alkalommal ellenőrzi, valamint erre irányuló igény esetén az ellenőrzést külön is lefolytatja. Az ellenőrzés alapját képezi a minden év január 31. napjáig teljesítendő, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítéséről és megtagadásáról szóló adatszolgáltatás. A Hatóság ellenőrzése a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételének a vizsgálatára terjed ki. A Hatóság az ellenőrzött szervek részére – a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok átláthatóságára és a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó követelmények teljesülése érdekében – javaslatokat fogalmazhat meg. A javaslattal érintett szerv vezetője a szükséges intézkedések végrehajtása érdekében intézkedési tervet készít, és azt a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Hatóság részére megküldi.

 

A cikket készítette: dr. Farkas Beáta adatvédelmi szakjogász, GDPReg Kft.

 

Hivatkozott jogszabályok:

 

Szolgáltatásainkról érdeklődjön elérhetőségeinken

Adatai megadását követően felvesszük Önnel a kapcsolatot!


IP Monitoring Kft.
Székhely:
3715 Gesztely
Sport u. 15.
Iroda, levelezési cím:
3525 Miskolc
Tinódi u. 10.
Általános kérdések:

Szűcsné Tóth Éva
+36 30 205 23 84
szucsne.toth.eva@ipmonitoring.hu
Szerződéssel kapcsolatos kérdések:

dr. Farkas Beáta LL. M.
+36 30 436 42 88
dr.farkas.beata@ipmonitoring.hu
Technikai kérdések:

Csorba István
+36 20 567 68 55
csorba.istvan@ipmonitoring.hu
© IP Monitoring Kft. - Kozzetesz.hu